Algemene Voorwaarden voor www.versteegbehang-afwerking

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.versteegbehang-afwerking , zoals deze beschikbaar is gesteld door Versteeg Behang & Afwerking . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie

op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend

recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Versteeg Behang & Afwerking is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website

her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Versteeg Behang & Afwerking.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan

en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Versteeg Behang & Afwerking te mogen claimen of te veronderstellen.

Versteeg Behang & Afwerking streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website

onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande

mededeling. Versteeg Behang & Afwerking aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.versteegbehang-afwerking op deze pagina.